W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar do 04.09.24

Aktualności

Kobiety idą do ARMII!

2021-05-25 09:00:00
Natalia Wesołowska
Napisz do autora
Kobiety idą do ARMII!

W społeczeństwie funkcjonuje wiele stereotypów w temacie zawodowej służby wojskowej kobiet. Dzisiaj je obalimy i pokażemy, iż kobiety – bez wątpienia – idą do armii i mogą się tam spełniać zawodowo, ponieważ służą ojczyźnie równie dobrze jak mężczyźni. Zatem każdy ochotnik-kandydat (podkreślmy jeszcze raz: bez różnicy kobieta czy mężczyzna), składając akces tj. wyrażanie woli pełnienia zawodowej służby wojskowej, może wziąć udział w procesie naboru i rekrutacji, spełniając oczywiście określone kryteria. – Jednak dla kobiet egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany w stosunku do płci, natomiast z wiedzy jest identyczny w obu przypadkach. Warto też wiedzieć, że osoby zainteresowane mogą aplikować elektronicznie poprzez portal rekrutacyjny do Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl – informuje mjr Krzysztof Tyrcha, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie.

Do zawodowej służby wojskowej może aplikować każdy kto ukończył osiemnasty rok życia, nie jest karany, posiada polskie obywatelstwo, wykształcenie gimnazjalne, zawodowe, średnie lub wyższe. Drogę na tej płaszczyźnie otwiera również przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje, albo umiejętności przydatne w wojsku oraz odbycie czynnej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Do pełnienia tego rodzaju zawodu ważne są też predyspozycje zarówno psychiczne, jak i fizyczne. – Powołanie do zawodowej służby wojskowej może mieć charakter służby stałej lub kontraktowej. Powołanie do służby stałej, na czas nieokreślony, następuje w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, a służby kontraktowej, na czas określony w kontrakcie, w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych – wyjaśnia mjr Krzysztof Tyrcha.

Co trzeba zrobić, aby zostać żołnierzem zawodowym?

Taka osoba zdobywa kwalifikację wojskową w wybranej przez siebie jednostce, w której chce pełnić zawodową służbę wojskową, ale pod warunkiem, że ta jednostka prowadzi nabór i kwalifikacje do służby zawodowej. Informacje na ten temat zainteresowani pozyskują w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie lub bezpośrednio w docelowej jednostce wojskowej. Kwalifikacja, w jednostce wojskowej, polega na zaliczeniu sprawdzianu sprawności fizycznej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawieniu m.in. dokumentów kwalifikacyjnych/zawodowych na przykład prawa jazdy kategorii C, C+E, np. uprawnień operatora sprzętu robót ziemnych, operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych itp. W temacie zaś sprawdzianu sprawności fizycznej podpowiem, iż obejmuje on trzy kategorie ćwiczeń: marszobieg na 3 kilometry, podciąganie się na drążku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion w podporze, czyli tzw. „pompki” oraz bieg wahadłowy 10x10 metrów lub bieg zygzakiem inaczej „koperta”.

– A kiedy już zostanie zaliczony sprawdzian sprawności fizycznej…

Powiem tak. Po pozytywnym przejściu kwalifikacji oraz uzyskaniu zgody przez Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie na powołanie do zawodowej służby wojskowej i uzyskaniu zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe, dana osoba składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Koninie wniosek o powołanie jej do zawodowej służby wojskowej. Potem jest ona kierowana do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu na badania psychologiczne w celu ustalenia i stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Jeśli kandydat uzyska pozytywne orzeczenie, dalej kieruje się go na badania lekarskie do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy w celu określenia zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Ponadto kandydat dostarcza do WKU w Koninie pozostałe wymagane dokumenty: życiorys, odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów). Po przesłaniu ww. dokumentów zainteresowani czekają na wydanie rozkazu o powołaniu ich do zawodowej służby wojskowej z terminem stawiennictwa i rozpoczęcia służby.

– Rozumiem, że żołnierz po powołaniu do zawodowej służby wojskowej zostaje wyznaczony na stanowisko służbowe. Na jakie może liczyć?

Są one zróżnicowane i dostosowane do zadań, jakie wykonuje jednostka wojskowa, np. inne stanowiska są w brygadzie zmechanizowanej czy pancernej, inne w brygadzie kawalerii powietrznej, pułku inżynieryjnym, a jeszcze inne w bazie lotniczej. Pełniąc też zawodową służbę wojskową, każdy żołnierz, niezależnie od korpusu, ma możliwość zmiany stanowiska służbowego i stopnia wojskowego w drodze awansu. Jest to zależne od potrzeb w jednostce wojskowej. Żołnierz, który jest planowany do objęcia nowego stanowiska kierowany jest wcześniej na kursy i szkolenia specjalistyczne lub uzupełniające. Należy także przypomnieć, że każdy żołnierz, jeśli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, może zostać skierowany na studia lub do szkoły wojskowej lub niewojskowej, na staż, kurs lub specjalizację w kraju albo za granicą. Za granicą żołnierze zawodowi realizują również misje pokojowe i stabilizacyjne w ramach sojuszu NATO lub jako siły pokojowe w ramach ONZ. Niezależnie jednak od możliwości awansu, żołnierz zawodowy może sam dążyć do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji.

Każdy z nas za pracę otrzymuje pensję. To w rzeczy samej dotyczy także żołnierzy zawodowych, ale na jakie inne profity mogą oni jeszcze liczyć?

Między innymi: gratyfikację urlopową, nagrody jubileuszowe, uznaniowe i zapomogi, zasiłek na zagospodarowanie oraz należności za podróże i przeniesienia służbowe oraz równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze.

– Czy pełniąc zawodową służbę wojskową żołnierz otrzymuje coś więcej niż urlop w wymiarze określanym przez Kodeks Pracy?

Każdy żołnierz zawodowy nabiera uprawnień do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w wymiarze UWAGA - 26 dni roboczych, a także do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni po osiągnięciu piętnastu lat czynnej służby wojskowej, po dwudziestu latach 10 dni, a po dwudziestu pięciu latach 15 dni. Ponadto żołnierz zawodowy ma prawo do urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Każdemu też może zostać udzielony urlop okolicznościowy i zdrowotny.

– A co z zakwaterowaniem czy mieszkaniem?

Od dnia wyznaczenia na stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej żołnierz nabiera uprawnienia do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej, albo za jego zgodą w innej miejscowości. W związku z tym żołnierz służby stałej, na jego wniosek, może otrzymać kwaterę, albo inny lokal mieszkalny, przydział miejsca w internacie, albo kwaterze internatowej lub otrzymać wypłatę świadczenia mieszkaniowego. Natomiast żołnierz służy kontraktowej, w pierwszej kolejności i również na jego wniosek, otrzymuje kwaterę albo inny lokal mieszkalny. W przypadku nieudzielenia takiej kwatery lub lokalu mieszkalnego, żołnierz może wybrać inną formę zakwaterowania, podobnie jak żołnierz służby stałej.

Aktualne stawki świadczeń mieszkaniowych

– ...w garnizonach najbliższych dla regionu konińskiego przedstawiają się następująco: Inowrocław – 540 złotych, Jarocin – 570 złotych, Powidz i Sieradz – 600 złotych, Poznań – 900 złotych.

– Kiedy na emeryturę?

Obligatoryjnie żołnierzy zawodowych zwalnia się z pełnienia służby wojskowej wskutek osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat. Wyjątek stanowią żołnierze zawodowi w stopniu generała. W ich przypadku będzie to nie później niż osiągnięcie sześćdziesięciu trzech lat. Ale żołnierz zawodowy może też wypowiedzieć stosunek służbowy wcześniej, zanim osiągnie sześćdziesiąty rok życia, bez podawania przyczyny.

– Wysokość emerytury wojskowej żołnierza zawodowego?

– Trzeba wiedzieć, że jej stawka jest uzależniona od pobieranego uposażenia należnego danemu żołnierzowi w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w danym dniu posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim. Zatem emerytura żołnierza, który pozostawał w służbie przed 31 grudnia 2012 r. wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim i wzrasta o 2,6 % podstawy wymiaru za każdy kolejny rok tej służby. Natomiast żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 r. emerytura przysługuje po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

1.: żołnierz musi osiągnąć wiek 55 lat,

2.: posiadać wysługę 25 lat. Emerytura za 25 lat służby wynosi 60 % podstawy wymiaru i wzrasta o 3% za każdy następny rok służby. Trzeba też wiedzieć, że pełna emerytura wojskowa wynosi maksymalnie 75 % podstawy wymiaru pensji z ostatniego miesiąca.