W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
OK Yassumi

Praca


Członek Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Członek Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Konin
2022-04-13 14:00:00

RADA NADZORCZA KONIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KONINIE

UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 28A, 62-510 KONIN

ogłasza KONKURS na

CZŁONKA ZARZĄDU KONIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

(PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,

 2. co najmniej 10-letni staż pracy,

 3. znajomość przepisów związanych ze spółdzielczością mieszkaniową, w tym prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także przepisów dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych,

 4. znajomość zasad wynikających z ustawy o rachunkowości i obowiązujących ustaw podatkowych,

 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 6. niekaralność za przestępstwo umyślne, w tym przestępstwo skarbowe,

 7. niepozostawanie w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 8. niepozostawanie w sporze sądowym z Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową,

 9. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

 10. biegła znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

 1. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,

 2. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych związanych z działalnością spółdzielni mieszkaniowych,

 3. doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej,

 4. pełna dyspozycyjność.


Oferta winna zawierać:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),

 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów np.: dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów,

 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy,

 5. oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom w pełnieniu funkcji kierowniczych,

 6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karnoskarbowe,

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 8. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – oświadczenie o rezygnacji z jej prowadzenia z chwilą wyboru na członka Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 9. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu związanym
  z postępowaniem konkursowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),

 10. oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 11. oświadczenie o niepozostawaniu w sporze sądowym z Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową,

 12. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 13. aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

 14. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich zaakceptowaniu.


Oferty należy składać w Sekretariacie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin, w terminie do dnia 29.04.2022 r. do godz. 14.00.

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje faktyczna data wpływu do Spółdzielni.

Przedmiotowa oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Konkurs na Członka Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) wraz z adnotacją „nie otwierać”.

O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni na co najmniej 3 dni przed ich terminem.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyny.


Regulamin przeprowadzenia konkursu na członka Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koninie jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni (www.ksmkonin.pl) oraz w jej siedzibie.


Zobacz pracę w dziale ogłoszeń >